วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2553

TPM คืออะไร

Total Productive Maintenance หรือ TPM คืออะไร

ในภาคส่วนการผลิต

TPM คือระบบการบำรุงรักษาที่จะทำให้เครื่องจักรอุปกรณ์เกิดประโยชน์สูงสุด

TPM คือ การประยุกต์ใช้ PM เพื่อให้สามารถใช้เครื่องจักรได้ตลอดอายุการใช้งาน

TPM คือ ระบบการบำรุงรักษาของทุกคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับเครื่องจักรอุปกรณ์ ได้แก่ผู้วางแผนการผลิต ผู้ใช้เครื่อง และฝ่ายซ่อมบำรุง

TPM คือ ระบบการบำรุงรักษาที่อยู่บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงจนถึงผู้ใช้เครื่อง

TPM คือการทำให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการทำ PM ในลักษณะเป็นกลุ่มย่อยหลายกลุ่ม

TPM แท้จริงแล้วมิใช่เครื่องมือในการบำรุงรักษา แต่ TPM เป็นปรัชญาในการบริหารการผลิตที่เน้นเครื่องจักรและอุปกรณ์เป็นสำคัญ ดังนั้นจึงต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องในแนวคิดปละความสำคัญที่แท้จริงของ TPM เพื่อไปสู่ความสำเร็จในการทำ TPM

หากท่านผู้อ่านเคยเรียนรู้ TQM จะพบว่า การทำ TPM เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการทำ TQM โดยกิจกรรมต่างๆในการทำ TPM จะดำเนินการผ่านกิจกรรมทั้งหมด 8 ส่วน ซึ่งจะนิยมเรียกกันว่า 8 เสาหลักของ TPM จะมีอะไรบ้าง มีลำดับในการทำก่อนหลังหรือไม่ KPIs ที่นิยมใช้วัดความสำเร็จของกิจกรรมทั้ง 8 เสาหลักนอกจากค่า OEE MTBF MTTR แล้วมีอะไรอีกบ้าง บทความต่อไปผมจะรวบรวม ตัวอย่าง kpi มาเสนอท่านผู้อ่านครับ

ปล. ข้อมูลบางส่วนของบทความนี้นำมาจาก หนังสือ TPM Total Productive Maintenance เขียนโดย ธานี อ่วมอ้อ สำนักพิมพ์ ซีเอ็ด ก็ต้องขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วยครับ

หัวข้อ TPM ที่เกี่ยวข้อง

แนวคิด TPM ในสำนักงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Yahoo bot last visit powered by  Ybotvisit.com