วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2554

การใช้ excel สรุปความพึงพอใจในแบบสอบถาม

การใช้ Excel ในบทความนี้จะนำเสนอเกี่ยวกับ การสรุปความพึงพอใจ ในด้านต่างๆที่หลายท่านเคยให้คะแนนในแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจกันครับ สิ้นปีการความพึงพอใจของลูกค้าหรือการบริการเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องทำกันเป็นประจำ โดยส่วนใหญ่การประเมินความพึงพอใจจะอยู่ในรูปแบบสอบถามและแบบสอบถามดังกล่าวจะถูกส่งไปให้ลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายของเราเพื่อประเมินความพึงพอใจ การสร้างแบบสอบถามด้วยการใช้ excel และส่งแบบสอบถามดังกล่าวให้กับกลุ่มเป้าผ่านทางอีเมล์เป็นสิ่งที่สะดวกและรวดเร็วมากและยังประหยัดกระดาษรวมถึงหมึกปริ้น หลังจากกลุ่มเป้าหมายได้ทำการประเมินความพึงพอใจเสร็จสิ้นและส่งแบบสอบถามกลับมายังบริษัทในรูปแบบไฟล์ excel เช่นกัน ท่านผู้อ่านลองนึกภาพหากกลุ่มเป้าหมายมีเป็นจำนวนมาก ตอนนี้เราคงมีแบบสอบถามในรูปแบบไฟล์ excel กลับมาเยอะมาก เรามาดูกันครับว่า เราจะทำการสรุปผลความพึงพอใจที่ได้จากแบบสอบถามกันอย่างไร มาดูกันเลยครับ
สมมุติแบบสอบถามของเรามีรูปแบบดังแสดงในภาพที่ 1
แบบสอบถาม
ภาพที่ 1 รูปแบบของแบบสอบถามใน excel
เราจะใช้ vba excel ช่วยในการอ่านข้อมูลจากไฟล์ excel กันครับ
มาดูกันเลยครับ
  1. ให้ท่านสร้าง excel ไฟล์ ขี้นมาใหม่ 1 ไฟล์ครับ
  2. ให้สร้างปุ่มเพื่อใช้กดสั่งให้มาโครที่เราเขียนทำงาน
  3. ให้เขียนโค้ดโปรแกรมดังแสดง
Sub Button1_Click()
Dim iCount As Integer
Dim iCountRowValue As Integer
Dim iPoint(1 To 5) As Integer
' set point to zero
For iCountRowValue = 1 To 5
iPoint(iCountRowValue) = 0
Next iCountRowValue
With Application.FileDialog(msoFileDialogOpen)
.Title = "Select data files"
.AllowMultiSelect = True
.Show
For iCount = 1 To .SelectedItems.Count
Workbooks.Open(.SelectedItems (iCount))
Workbooks(2).Activate
For iCountRowValue = 1 To 5
iPoint(iCountRowValue) = iPoint(iCountRowValue) + Workbooks(2).Worksheets(1).Range("B" & iCountRowValue + 6).Value
Next iCountRowValue
If iCount = .SelectedItems.Count Then
Workbooks(2).Worksheets(1).Copy before:=Workbooks(1).Worksheets(1)
End If
Workbooks(2).Close
Next iCount
End With
With Workbooks(1).Worksheets(1)
For iCountRowValue = 1 To 5
.Cell(iCountRowValue + 6, 2).Value = iPoint(iCountRowValue) / iCount
Next iCountRowValue
End With

End Sub
ทดสอบมาโครโดยการกดปุ่มจะปรากฎไดอะล็อกให้เลือกไฟล์ข้อมูลแบบสอบถามที่ต้องการประเมินความพึงพอใจ
แบบสอบถามDialog
ภาพที่ 2 ไดอะล็อกให้เลือกไฟล์ข้อมูลแบบสอบถาม
จากมาโครที่เราเขียนจะพบว่าการสรุปความพึงพอใจในตัวอย่างแบบสอบถามนี้คือการหาค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจที่ได้จากแบบสอบถามแต่ละไฟล์ ดังนั้นเมื่อเราเลือกไฟล์แบบสอบถามทั้งหมดและกดปุ่มเปิดในภาพที่ 2 excel จะเปิดไฟล์แบบสอบถามที่ละไฟล์เพื่อเข้าไปอ่านค่า ระดับความพึงพอใจที่ได้จากการประเมินแต่ละข้อและนำมาเก็บสะสมไว้ในตัวแปรอาเรย์ iPoint จากนั้นจะทำการปิดไฟล์แบบสอบถามนั้น (Workbooks(2).Close) แต่หากเป็นไฟล์แบบสอบถามสุดท้ายก่อนจะปิดไฟล์แบบสอบถาม excel จะทำการสำเนา Worksheets ที่เก็บรูปแบบของแบบสอบมาเก็บไว้ที่ Workbooks ที่เรียกใช้งานมาโคร จากนั้นจึงทำการคำนวณหาค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจในแต่ละข้อก่อนกำหนดค่าลงใน WorkSheets ที่ได้สำเนามา สุดท้ายจะได้ผลการสรุปความพึงพอใจดังแสดงในภาพที่ 3

ผลความพึงพอใจ
ภาพที่ 3 ผลประเมินความพึงพอใจจากไฟล์แบบสอบถาม
ท่านผู้อ่านจะเห็นว่าการใช้ Excel ร่วมกับการเขียนมาโครช่วยให้เราลดเวลาการสรุปผลที่ได้จากแบบสอบถามจำนวนมากๆได้ หวังว่าท่านผู้อ่านจะประยุกต์การใช้ excel ในหัวข้อนี้กับงานที่เกี่ยวข้องได้นะครับ สำหรับท่านผู้อ่านที่ต้องการทราบถึงการอ้างอิง Workbooks Worksheets ต่างๆ สามารถดูได้ที่นี่ครับ
จากบทความนี้เราได้แสดงวิธีการใช้ excel สรุปการประเมินความพึงพอใจไปแล้ว ท่านสามารถนำเสนอผลการประเมินความพึงพอใจด้วยกราฟหรือแผนภูมิแบบเรดาห์ โดยใช้ excel ครับ
ในความเป็นจริงยังมีการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามอีกหลากหลายรูปแบบโดยข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามจะถูกนำไปคำนวณทางสถิติเพื่อสรุปเป็นข้อมูลทางสถิติ ซึ่งการวิเคราะห์ทางสถิติขั้นสูงจะนิยมใช้โปรแกรม SPSS แต่ก่อนที่จะนำข้อมูลจากแบบสอบถามเข้าไปยัง SPSS เราต้องจัดเตรียมและรวบรวมข้อมูลเหล่านั้นให้อยู่ในรูปแบบที่ SPSS เข้าใจ เดี่ยวเราไปดูกันในบทความหัวข้อ การใช้ excel จัดเตรียมข้อมูลแบบสอบถามก่อนเข้าวิเคราะห์ทางสถิติด้วย SPSS

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Yahoo bot last visit powered by  Ybotvisit.com