วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2556

การคำนวณดอกเบี้ยกู้ซื้อบ้านเพื่อวางแผนลดดอกเบี้ยซื้อบ้าน(Home loan) ตอนที่ 2

ในบทความที่ผ่านมาได้นำเสนอแผนการลดดอกเบี้ยซื้อบ้านด้วยวิธีการชำระค่างวดเพิ่มจาก ค่างวดรายเดือน ซึ่งพบว่าทำให้ระยะเวลาในการผ่อนชำระลดลง รวมถึงดอกเบี้ยซื้อบ้านก็ลดลงไปด้วย ในบทความนี้จะขอการสร้างแบบจำลองการคำนวณดอกเบี้ยกู้ซื้อบ้าน เพื่อช่วยในการจำลองการผ่อนชำระสินเชื่อบ้าน โดยอาศัยการใช้โปรแกรม excel และสูตร excel PMT และ PPMT  แนวคิดการจำลองการคำนวณดอกเบี้ยกู้ซื้อบ้าน จะเริ่มจาก การแยกเงินต้นและดอกเบี้ยที่ชำระในแต่ละงวด และการปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย กู้ซื้อบ้านตามโปรโมชั่นของสถาบันการเงิน ผลที่ได้จากการจำลองจะทำให้เราสามารถเลือกโปรโมชั่นที่เหมาะสมกับเราได้ โดยจะขอสมมุติการกู้ซื้อบ้านตามตัวอย่างในบทความที่ผ่านมา โดยแบบจำลองที่ 1 จะนำเสนอการคำนวณการชำระค่างวดตามที่คำนวณได้จากสูตร excel : PMT และคำนวณเงินต้นจากสูตร excel : PPMT รูปแบบการคำนวณดอกเบี้ยกู้ซื้อบ้าน จะกำหนดให้ หลัก A เป็นลำดับงวดชำระ หลัก B เป็นอัตาดอกเบี้ย หลัก C เป็นเงินค่างวดที่ต้องชำระ หลัก D เป็นเงินต้นที่ชำระในแต่ละงวด หลัก E เป็นดอกเบี้ยซื้อบ้านในแต่ละงวด และ หลัก F เป็นเงินต้นคงเหลือ สมมุติให้เริ่มต้นงวดที่ 1 ตรงแถว 14 โดยเขียนสูตร excel ได้ดังนี้
A14 = 1
B14 = 8
C14 = $E$8
D14 = PPMT(B14/(100*12),A14,$E$7,$E$4,0,0)
E14 = C14-D14
F14 = E4+D14
Copy สูตร excel ในแถวที่ 14 และวางลงแถวที่ 15 และทำการแก้ไขสูตร excel ใหม่บาง CELLS ดังนี้
A15 = A14+1
F15 = F14 + D15
ผลการคำนวณดอกเบี้ยกู้ซื้อบ้านแสดงได้ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 ผลการจำลองสินเชื่อบ้าน
ให้ drag สูตรใน cells A15:F15 ลงไปอีก 358 แถว เพื่อให้ครบ 360 เดือน (แถวที่ 373) และทำการคำนวณดอกเบี้ยกู้ซื้อบ้านรวม เงินต้นกู้ซื้อบ้าน และ เงินทั้งหมดที่ต้องจ่ายในการกู้ซื้อบ้าน โดยใช้สูตร excel ดังนี้
E375 = SUM(E14:E373)
D375 = SUM(D14:D373)
C375 = SUM(C14:C373)
ผลการจำลองสินเชื่อบ้านแสดงได้ดังภาพที่ 2


ภาพที่ 2 ผลรวมดอกเบี้ยกู้ซื้อบ้าน

เอาหล่ะครับ เรามาจำลองแผนลดดอกเบี้ยซื้อบ้านแบบที่ 2 กันครับ โดยเราจะชำระค่างวดในเดือนสุดท้ายของปี (เดือนที่ 12 ) เป็นเงินอีกหนึ่งเท่าตัว โดยจะขอยกตัวอย่างการจ่ายค่างวด 40,000 บาท ในเดือนสุดท้ายของปี  ก่อนอื่นขอให้ท่าน Copy สูตร excel ใน A14: F14 ไปวางเริ่มต้นที่ H14 และทำการแก้ไขสูตร excel ใหม่ ดังนี้
J14 = 20000            กำหนดยอดเงินที่ต้องการชำระแต่ละงวด
K14 = J14-L14       คำนวณยอดเงินต้นที่ชำระ
L14 = (30*I14/(365*100))*L4  เป็นสูตรคำนวณดอกเบี้ยซื้อบ้านรายเดือนจากยอดเงินต้น
M14 = L4-K14        คำนวณยอดเงินต้นคงเหลือ
ทำการ Copy สูตร excel ในแถวที่ 14 และวางลงแถวที่ 15 และทำการแก้ไขสูตร excel ใหม่บาง CELLS ดังนี้
H15 = H14+1
L15 = (30*I14/(365*100))*M14
M15 = M14-K15
ดังแสดงในภาพที่ 3


ภาพที่ 3 ผลการคำนวณดอกเบี้ยกู้บ้าน แบบที่ 2
ให้ drag สูตรใน cells H15:M15 ลงไปอีก 358 แถว เพื่อให้ครบ 360 เดือน (แถวที่ 373) ตามแผนการลดดอกเบี้ยซื้อบ้านแบบที่ 2 ให้ทำการแก้ไข เงินค่างวด ในหลัก J งวด 12 , 24,36 ,48 , .....360 จาก 20,000 เป็น 40,000 บาท การตรวจสอบผลการจำลอง ให้พิจารณายอดเงินต้นคงเหลือที่เป็นลบงวดแรก ซึ่งจะเป็นจำนวนงวดสุดท้ายที่เราต้องชำระ โดยจากตัวอย่างพบว่า การเพิ่มเงินค่างวดในเดือนสุดท้ายของปีอีกหนึ่งเท่า ทำให้เราต้องผ่อนชำระ 194 งวด (แถวที่ 207) ดังแสดงในภาพที่ 4 ซึ่งในงวดที่ 194 เราจะต้องชำระเงินเท่ากับ M206+L207 = 6,813.44+44.80 = 6,858.24 บาท


ภาพที่ 4 แสดงแถวที่ยอดเงินกู้บ้านคงเหลือเป็นลบ
ทำการคำนวณดอกเบี้ยกู้ซื้อบ้านรวม เงินต้นกู้ซื้อบ้าน และ เงินทั้งหมดที่ต้องจ่ายในการกู้ซื้อบ้าน โดยใช้สูตร excel ดังนี้
L375 = SUM(L14:L207)     คำนวณดอกเบี้ยซื้อบ้าน
K375 = SUM(K14:K206) + M206   คำนวณเงินต้นทั้งหมด
J375 = SUM(J14:J206) + M206 + L207   คำนวณเงินที่ชำระสินเชื่อทั้งหมด
ดังแสดงในภาพที่ 5


ภาพที่ 5 ดอกเบี้ยกู้ซื้อบ้านตามแบบที่ 2
ซึ่งจะพบว่าแผนการลดดอกเบี้ยแบบที่ 2 มีประสิทธิภาพกว่าแผนการลดดอกเบี้ยซื้อบ้านแบบที่ 1 ครับโดยสามารถลดดอกเบี้ยได้มากกว่าถึง 463,271 บาท และยังลดเวลาการผ่อนชำระลงได้มากกว่าด้วย แต่ทั้งนี้ก็อยู่ที่ท่านผู้อ่านจะนำไปวางแผนกันหล่ะครับว่า 40,000 บาทมากไปหรือไม่ ซึ่งท่านสามารถทดลองปรับเปลี่ยนได้ในแบบจำลองครับ ในบทความต่อไปจะนำเสนอการคำนวณตามโปรโมชั่นของสถาบันการงาน จำพวก 3 ปี แรก ดอกเบี้ยคงที่ หลังจากนั้นลอยตัว หรือ 0% ใน 1 ปี แรก จากนั้นลอยตัว เพื่อให้ท่านผู้อ่านนำไปจำลองดอกเบี้ยกู้ซื้อบ้านของท่านต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Yahoo bot last visit powered by  Ybotvisit.com